miércoles, 20 de enero de 2010

PEL TRANSPORT PÚBLIC: MANIFESTA´T ! 30 DE GENER DE 2010, 20:00h. PL. UNIVERSITAT (BARCELONA)

Peatges, zones verdes i blaves, hipoteques... i finalment el transport! Estem farts de pagar per tot! Per si no en teníem prou amb la crisi, aquest any els preus continuen pujant sense donar treva. Desde 2001 els preus del transport públic a Catalunya s’han disparat per sobre de l’increment del nivell de vida. El preu de la famosa T-10, per exemple, ha patit un augment del 47,6% (davant l’increment del 28,7 % del cost de la vida a Espanya, segons l’INE). Paradoxalment, veiem com, per una banda, s’engresquen a promocionar-lo, però per l’altra, ens ofereixen unes tarifes que creiem abusives, contraproduents amb la pròpia promoció i que només deixen entreveure un negoci cada cop més rentable.
Sembla que ni el govern ni l’Autoritat de Transport Metropolità creuen que ni la crisi ni la impressionant taxa d’atur siguin motius suficients per congelar taxes i han decidit, un any més, encarir els seus respectius serveis. Veiem com el preu de les targetes més utilitzades s’ha apujat
considerablement al 2010: un 3,7 % el bitllet senzill d’una zona, un 1,95 % la T-10 d’una zona i un 1,85 % la T-Jove de dues zones, entre d’altres. L’IVA també patirà pujades, però, curiosament, el que es resisteix a pujar són els salaris (Salari mínim interprofessional) i les pensions, que només ho faran entre un 1,5 i un 1 per cent, allunyant cada vegada més al treballador mig dels beneficis del transport públic. I recordar que, tot i aquest increment, segueixen havent-hi deficiències tan conegudes com és el cas de rodalies.
Primerament, volem deixar constància que defensem l’existència i l’ús d’un transport públic que satisfaci la necessitat de tota persona a desplaçar-se d’una manera eficient, independentment de quin sigui el seu poder adquisitiu. Un mitjà de transport ecològic que, en detriment del transport privat, comporti reduir l’emissió de gasos contaminants. I un mitjà de transport on el col·lectiu de treballadors sigui escoltat i respectat.
Exigim, doncs, un transport públic que s’adapti no només a les necessitats dels ciutadans/es, sinó també a les seves butxaques. Reclamem un transport públic gratuït o, si més no, a un preu simbòlic a l’abast de tothom i, sobretot, totalment gratuït pels grups que gaudeixen de menys recursos:
estudiants, aturats/des, pensionistes, etc. Sabem que l’existència d’un transport públic implica dèficit i inversió, tanmateix ja cobrim aquestes despeses amb els impostos que ens pertoquen (diners que han anat a parar a les butxaques dels banquers!!). Creiem, per tant, que aquestes tarifes no només cobreixen les necessitats del transport, sinó que omplen les arques dels polítics i dels empresaris que les han privatitzat.

És per això que us convidem a la MANIFESTACIÓ DEL DIA 30 DE GENER A LES 20.00H A PLAÇA UNIVERSITAT! Mostrem-los-hi que estem farts de pagar els plats trencats d’aquesta crisi, a la que els més rics ens han abocat i no estem disposats a pagar! Mobilitzem-nos per un transport públic de debò!
Surt al carrer amb nosaltres!
UNA NECESSITAT, NO UN LUXE! PER UN TRANSPORT PÚBLIC GRATUÏT!
PASSA’L


POR EL TRANSPORTE PÚBLICO: ¡MANIFIÉSTATE!
30 DE ENERO DE 2010, 20:00h Pl. UNIVERSITAT
(BARCELONA)

Peajes, zonas verdes y azules, hipotecas... y finalmente ¡el transporte! ¡Estamos hartos de
pagar por todo! Por si no teníamos bastante con la crisis, este año los precios siguen subiendo sin dar tregua. Desde 2001 los precios del transporte público en Catalunya se han disparado por encima del incremento del nivel de vida. El precio de la famosa T-10, por ejemplo, ha sufrido un aumento del 47,6% (frente al incremento del 28,7% del coste de la vida en España, según el INE). Paradójicamente, vemos como, por un lado, se animan a promocionarlo, pero por otro, nos ofrecen unas tarifas que creemos abusivas, contraproducentes con la propia promoción y que sólo dejan entrever un negocio cada vez más rentable.
Parece que ni el gobierno ni la Autoridad de Transporte Metropolitano creen que ni la crisis ni
la impresionante tasa de paro sean motivos suficientes para congelar tasas y han decidido, un año más, encarecer sus respectivos servicios. Vemos como el precio de las tarjetas más utilizadas ha subido considerablemente en 2010: un 3,7% el billete sencillo de una zona, un 1,95% la T-10 de una zona y un 1,85% la T-Jove de dos zonas, entre otros. El IVA también sufrirá subidas, pero, curiosamente, lo que se resiste a subir son los salarios (Salario mínimo interprofesional) y las pensiones, que sólo lo harán entre un 1,5 y un 1 por ciento, alejándose cada vez más al trabajador medio de los beneficios del transporte público. Y recordar que, a pesar de este incremento, siguen existiendo deficiencias tan conocidas como es el caso de cercanías.
Primeramente, queremos dejar constancia que defendemos la existencia y el uso de un transporte público que satisfaga la necesidad de toda persona a desplazarse de una manera eficiente, independientemente de cuál sea su poder adquisitivo. Un medio de transporte ecológico que, en detrimento del transporte privado, suponga reducir la emisión de gases contaminantes. Y un medio de transporte donde el colectivo de trabajadores sea escuchado y respetado.
Exigimos, pues, un transporte público que se adapte no sólo a las necesidades de los ciudadanos/as, sino también a sus bolsillos. Reclamamos un transporte público gratuito o, al menos, a un precio simbólico al alcance de todos y, sobre todo, totalmente gratuito para los grupos que gozan de menos recursos: estudiantes, parados / as, pensionistas, etc. Sabemos que la existencia de un transporte público implica déficit e inversión, sin embargo ya cubrimos estos gastos con los impuestos que nos corresponden (¡dinero que han ido a parar a los bolsillos de los banqueros!). Creemos, por lo tanto, que estas tarifas no sólo cubren las necesidades del transporte, sino que llenan las arcas de los políticos y los empresarios que las han privatizado.

¡Es por eso que os invitamos a la MANIFESTACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO A LAS 20.00H EN
PLAÇA UNIVERSITAT! ¡Mostrémosles que estamos hartos de pagar los platos rotos de esta crisis, en la que los más ricos nos han abocado y no estamos dispuestos a pagar! ¡Movilicémonos por un transporte público de verdad!
¡Sal a la calle con nosotros!
¡UNA NECESIDAD, NO UN LUJO! ¡POR UN TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO!
PÁSALO